ویژگی های کدهای کوتاه

 • عنوان: عنوان اطلاعات تماس
 • زیرنویس: زیر عنوان اطلاعات تماس
 • آدرس: آدرس فرم
 • آیکن آدرس: آیکن آدرس
 • تلفن: تلفن
 • آیکن تلفن: آیکن تلفن
 • موبایل: فیلد موبایل
 • آیکن موبایل: آیکن فیلد موبایل
 • فکس: فیلد فکس
 • آیکن فکس: آیکن فیلد فکس
 • ایمیل: فیلد ایمیل
 • آیکن ایمیل: آیکن فیلد ایمیل