120 تومان در ماه پلان معمولی
 • بله
 • خیر
170 تومان در ماه پلان پیشنهادی
 • 100
 • 200
250 تومان در ماه پلان پیشرفته
 • 200
 • 400
 • ویژه یک
 • ویژه دو
 • ویژه سه
120 تومان در ماه پلان عمومی
 • بله
 • خیر
170 تومان در ماه پلان پیشنهادی
 • 150
 • 200
250 تومان در ماه پلان پیشرفته
 • 200
 • 400

ویژگی های کدهای کوتاه

 • عنوان: عنوان جعبه قیمت
 • قیمت: قیمت
 • پیشوند قیمت: متن قبل قیمت
 • آدرس: آدرس لینک دکمه
 • متن دکمه: متن دکمه
 • رنگ متن: رنگ متن
 • پس زمینه: رنگ پس زمینه جعبه قیمت